آگهي مناقصه عمومی ( نوبت اول )


شهــرداري چهارباغ در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1396 نسبت به اجرای پروژه های مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی مطابق با شرایط ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

 1- معادل 5% مبلغ اولیه پیمان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به یکی از صور ذیل به شهرداری تسلیم گردد:
        الف) واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری
        ب) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل 3 ماهه
 2-  برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 3-  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 4-  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
 5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

ردیف

عنوان پروژه

سپرده 5% شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

مبلغ (ریال)

1

خرید، حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر چهارباغ و ملک آباد  

250.000.000

حداقل رتبه 5 راه و باند

5.000.000.000

2

زیرسازی و جدولگذاری و پیاده روسازی سطح شهر ملک آباد و مهدی آباد

275.000.000

حداقل رتبه 5 راه و باند

5.500.000.000

نحوه پرداخت: از مبلغ قرارداد 20% پرداخت بصورت نقدی، شش ماه پس از تحویل موقت و 80% بصورت تهاتر می باشد.

   

 

    تاریخ انتشار نوبت اول                                                                                  تاریخ انتشار نوبت دوم   

        .......................................                                                                                  .....................................

شماره تماس :11- 44562500 026

رسول عظیمی  

  شهردار چهارباغ

www.4baagh.com

آدرس :  چهارباغ – میدان امام خمینی – بلوار شورا

شماره تماس :
روابط عمومی: 44562500 - 026
شماره فکس : 44565116 - 026

آمار بازدید :

بازدید امروز : 132

بازدید امروز صفحات : 51

كل بازديدها : 9875

افراد آنلاين : 31
اوقات شرقی به افق تهران:
اوقات شرعی